Hallitus

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi valitun puheenjohtaja lisäksi vähintään viisi ja enintään kaksitoista muuta jäsentä. Hallituksen muut jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

Hallituksen tehtävänä on:

1. Ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi.
2. Edustaa liittoa, johtaa sen juoksevia asioita ja esiintyä liiton puolesta kantajana ja vastaajana.
3. Kutsua koolle liiton kokoukset, valmistaa niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt lailliset päätökset.
4. Hoitaa liiton varoja sekä periä jäseniltä perittävät jäsenmaksut.
5. Huolehtia liiton vuosikertomuksen laatimisesta ja tilinpäätöksen tekemisestä.
6. Laatia ehdotukset liiton talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi.
7. Päättää jäsenten hyväksymisestä liittoon ja erottamisesta liitosta.
8. Antaa valtakirja liiton edustajille kansainvälisiin kongresseihin.
9. Pitää jäsenluetteloa.
10. Esittää kunniajäsen- ja kunniamerkkiasiat liittokokoukselle.
11. Valita tarpeelliset toimihenkilöt.
12. Asettaa tarvittaessa toimikuntia ja jaostoja, jotka liitto toimintaansa varten tarvitsee.
13. Hoitaa muut liitolle kuuluvat asiat.

Hallitus 2022:

Puheenjohtaja: Teo Viitala, Combat Society, Helsinki

Jäsenet:
Mika Halonen, JokoTai, Helsinki
Satu Keränen, Oulun Karateseura Jujutsu, Oulu
Rauno Hakala, Va-Jutsu, Kerava/Vantaa
Jarno Koivula, Reigando Budo, Turku
Miika Komu, Takado, Espoo

Rahastonhoitaja:

Toiminnantarkastajat:
Ville Rasimus, Takado
Jerry Tapio, Jokotai
Mika Leivo, Jokotai, varalla